LOVILEC OLJ – KATEREGA IZBRATI IN KAKO JE Z VZDRŽEVANJEM

Ohranjanje čiste vode je zahtevno, saj jo lahko onesnažimo že z eno samo kapljico goriva. Na svetu je zgolj 1 % pitne vode, zato je odgovorno ravnanje s tem dragocenim virom nujno. Lovilec olja je ena izmed naprav, ki pripomore k varovanju in ohranjanju neoporečne vode. Preverili smo, kako deluje, katerega izbrati in kako je z vzdrževanjem.

Delovanje lovilca olj

V skladu z zakonodajo je treba vsa odpadna olja, maščobe, maziva in tekočine, ki imajo nižjo specifično težo kot voda, ločiti od ostalih snovi. Takšno ločevanje je mogoče z oljnimi lovilci.

Lovilec olj deluje po principu težnosti. Olje, bencin, plinsko olje, maziva, kurilno olje in druge lahke tekočine imajo nižjo specifično težo od vode. Lovilci olj to s pridom izkoriščajo pri svojem delovanju, na način, da zmanjšajo hitrost in pretok padavinske oziroma meteorne vode, delci teh lahkih tekočin pa se izločijo in dvignejo na gladino.

Tako očiščena voda varno odteče skozi izstopno odprtino v kanalizacijski sistem oziroma v površinsko ali podzemno vodno telo.

Lovilci olj so bili prvotno namenjeni odstranjevanju olja iz tehnoloških odpadnih voda. Kasneje pa so se prenesli tudi na področje čiščenja padavinskih voda iz površin cest, parkirišč, dvorišč, skladiščnih prostorov, mehaničnih delavnic, letališč, itd.

Lovilec olj med delovanjem.

Katere vrste lovilcev poznamo?

Ustreznega lovilca olj predlaga projektant, ki določi tudi potrebno velikost. Izbira velikosti temelji na izračunanem pretoku odpadne vode ter od vrste namembnosti utrjene površine, s katere se steka odpadna voda v lovilec. Poznamo:

1.) Gravitacijski lovilci olj

Osnovni princip delovanja temelji na metodi ločevanja s pomočjo gravitacije. Odpadne vode, ki so onesnažene z lahkimi tekočinami, se določen čas zadržijo v lovilcu. Zaradi nižje specifične teže se lahke tekočine dvigajo na površje. Očiščena voda se preko potopne cevi iztoka odvaja iz lovilca. Ob pravilni uporabi se v napravi naberejo lahke tekočine, ki jih je potrebno redno odstranjevati.

Gravitacijski lovilci so primerni za odvajanje lahkih tekočin tudi na povoznih površinah.

2.) Koalescenčni lovilci olj

Delujejo podobno kot gravitacijski lovilci. Njihova posebnost je koalescentni filter, ki iz odpadne vode ločuje male molekule ogljikovodikov. Teh ni možno prečistiti po gravitacijskem postopku, saj zaradi svoje majhnosti kljub vzgonu ne ostanejo na površju.

V koalescentni enoti se molekule ogljikovodikov adhezijsko sprimejo na koalescentni material, se na njem povežejo v tanko plast in ob dosegu primerne velikosti s pomočjo vzgona splavajo na površje.

3.) Koalescentni lovilci olj z obvodnico (by-passom)

Lovilci z obvodnico se uporabljajo za čiščenje odpadnih voda na velikih cestnih površinah z gostim gibljivim ali stoječim prometom. Še posebej tam, kjer se lahke tekočine oziroma ostanki goriv nabirajo na površini kot posledica prometa (javne ceste, avtoceste, parkirišča in parkirne hiše).

Ob pojavu meteorne vode se ob velikih nalivih lahke tekočine pričnejo zbirati in stečejo v lovilec, kjer se olja ločijo, viški čiste meteorne vode pa stečejo skozi obvodnico, ki prepreči poplavljanje površine.

Na razpolago so lovilci z 10% in 20% pretokom.

Cestni promet iz pticje perspektive.

Vzdrževanje in nadzor lovilca olj

Za pravilno in trajno delovanje lovilca mineralnih olj sta potrebna redno vzdrževanje in nadzor. Vzdrževanje zajema reden pregled nivoja mulja in debelino olja ter praznjenje vsebine, ko so vrednosti prekoračene.

Pri tem je potrebno biti dosleden, saj lahko čistosti okoljski inšpektorat objekt v primeru kršitev začasno zapre ali celo prepove obratovanje.

Zbrali smo nekaj varnostnih ukrepov, ki jih je potrebno upoštevati pri nadzoru lovilca olj:

  • Kajenje in odprti ogenj v bližini lovilca olj sta najstrožje prepovedana.
  • Skrbeti je potrebno za pravočasno odstranjevanje in odvoz mulja ter izločenih ogljikovodikov.
  • Pri rednem nadzoru in čiščenju je prepovedano nenadzorovano nagibanje v lovilec. Pri servisnih opravilih je potrebno z zaščitno ograjo zavarovati dostop do lovilca olj.
  • Po končanih delih je potrebno pokrove vstopnih odprtin vstaviti nazaj čiste in zatesnjene.

Serviser pregleduje lovilca olj.

Lovilci olj AQUAoil

Čista voda je ena izmed najpomembnejših dobrin, a je hkrati tudi zelo občutljiva, zato je pomembno, da naredimo vse, da to preprečimo.

Lovilci olj AQUAoil slovenskega proizvajalca Zagožen so visokokakovostni izdelki, izdelani ter dimenzionirani v skladu s standardom SIST EN 858-1, SIST EN 1825. Odlikuje jih majhna teža, ki omogoča enostaven transport in vgradnjo, ter dolga življenjska doba, ki je pogojena z rednim vzdrževanjem in servisiranjem.

Izdelani so iz polietena, obstojnega, lahkega in fleksibilnega materiala, ki je primeren tudi za reciklažo.

Lovilci olj podjetja zagozen.

Izberite lovilec olj, ki ustreza vašim potrebam, ter poskrbite, da bo voda ostala neoporečna tudi za prihodnje generacije.